Tài nguyên dạy học

Mấy giờ rồi nhỉ

Hôm nay ngày mấy?

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang Web này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Ban_tinh_ca_dau_tien__YouTube.flv You_are_the_apple_of_my_eye.flv 94hanhdttchiatay.jpg Youtube__cung_chuc_tan_xuan__happy_new_year.swf VinhBietMuaHe.mp3 0.Untitled-22.jpg Bai_ca_TruongTHPT_Le_Loi4.mp3 MeHienYeuDau.mp3 BanglangtimMyTam.mp3 ChristmasDontBeLateLuongBichHuu.mp3 NHAT_BAN_HINH_ANH.flv Nav_logo14.png Einstein.jpg Take_me_to_your_heartMLTR.mp3 0.Clip_-_Clip_If_tomorrow_never_come_-_Xem_clip_tai_Video_Zing.flv 0.When_You_Say_Nothing_At_All_-_Ronan_Keating.mp3 0.If-Tomorrow-Never-Comes.mp3 0.Neo_dau_ben_que.mp3 0.Giong_ho_thuong_nho.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Thư viện trực tuyến

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện điện tử Trường THPT Bùi Dục Tài.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề thi Tin học 10

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Bích (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:23' 29-04-2009
  Dung lượng: 62.0 KB
  Số lượt tải: 121
  Số lượt thích: 0 người
  Såí GD-ÂT Quaíng Trë
  Træåìng THPT Lã Thãú Hiãúu
  ÂÃÖ THI HOÜC KYÌ 2-NÀM HOÜC 2007-2008
  MÔN Tin học 10 Thời gian làm bài: 45 phút;
  
  Họ, tên thí sinh:................................Låïp...10......
  Mã đề thi 135
  
  A.Tràõc nghiãûm(7âiãøm):
  I. Pháön I(5â): Choün cáu traí låìi âuïng nháút.
  Câu 1: Trong hãû soaûn thaío vàn baín MicroSoft Word, biãøu tæåüng naìo sau âáy cho pheïp taûo maìu chæî:
  A. B. C. D. 
  Câu 2: Trong hãû soaûn thaío vàn baín MicroSoft Word, lãûnh naìo sau âáy cho pheïp læu mäüt vàn baín våïi tãn khaïc lãn âéa:
  A. File -> Open B. File -> Save as C. File ->Save D. File -> New
  Câu 3: Trong hãû soaûn thaío vàn baín MicroSoft Word, lãûnh naìo sau âáy cho pheïp cheìn hçnh aính vaìo vàn baín:
  A. Insert ->Symbol B. Insert -> Picture C. Format -> Columns D. Insert ->Page Number
  Câu 4: Trong hãû soaûn thaío vàn baín MicroSoft Word, täø håüp phêm naìo sau âáy tàng kêch cåí chæî:
  A. Ctrl + B B. Ctrl + ] C. Ctrl + [ D. Ctrl + =
  Câu 5: Trong hãû soaûn thaío vàn baín MicroSoft Word, täø håüp phêm naìo sau âáy tiãún haình in mäüt vàn baín ra giáúy:
  A. Ctrl + H B. Ctrl + C C. Ctrl + F D. Ctrl + P
  Câu 6: Trong hãû soaûn thaío vàn baín MicroSoft Word muäún giaím kêch cåí chæî thç ta sæí duûng täø håüp phêm:
  A. Ctrl + B B. Ctrl + = C. Ctrl + ] D. Ctrl + [
  Câu 7: Trong hãû soaûn thaío vàn baín MicroSoft Word, lãûnh naìo sau âáy cho pheïp taûo âæåìng viãön vaì maìu nãön bao quanh mäüt vàn baín:
  A. Format -> Border and Shading B. Format -> Font
  C. Format -> Bullets and Numbering D. Format -> Paragraph
  Câu 8: Âãø khåíi âäüng hãû soaûn thaío vàn baín MicroSoft Word thç ta thæûc hiãûn nhæ sau:
  A. Start -> Programs -> MicroSoft Word
  B. Choün nuït MicroSoft Word (W) trãn thanh cäng cuû
  C. Kêch âäi vaìo biãøu tæåüng MicroSoft Word trãn maìn hçnh
  D. Caí 3 caïch trãn âãöu âuïng.
  Câu 9: Trong hãû soaûn thaío vàn baín MicroSoft Word, âãø träün caïc ä liãn tiãúp thaình mäüt ä thç thæûc hiãûn lãûnh naìo sau âáy:
  A. Table Sort B. Table Split Table C. Table Merge Cells D. Table Insert
  Câu 10: Trong hãû soaûn thaío vàn baín MicroSoft Word ,lãûnh naìo dæåïi âáy cho pheïp cheìn thãm cäüt åí trong baíng biãøu:
  A. TableInsertColumns B. TableTableTable C. TableInsertRows D. TableInsertCells
  Câu 11: Trong hãû soaûn thaío vàn baín MicroSoft Word, âãø âënh daûng âoaûn vàn baín thç ta sæí dung lãûnh naìo sau âáy
  A. Format ->Paragraph. B. Format -> Drop Cap. C. Format ->Font. D. Format ->Columns
  Câu 12: Âãø taûo mäüt baíng biãøu trong hãû soaûn thaío vàn baín MicroSoft Word thç ta thæûc hiãûn lãûnh naìo sau âáy:
  A. Table -> Insert -> Table
  B. Insert -> Table->Cells
  C. Table -> Insert ->Rows
  D. Table ->Insert ->Columns
  Câu 13: Trong hãû soaûn thaío vàn baín MicroSoft Word, täø håüp phêm naìo sau âáy thæûc hiãûn lãûnh tçm kiãúm vàn baín:
  A. Ctrl + C B. Ctrl + F C. Ctrl + P D. Ctrl + H
  Câu 14: Trong hãû soaûn thaío vàn baín MicroSoft Word, lãûnh naìo cho pheïp sàõp xãúp dæî liãûu åí trong baíng biãøu:
  A. Table ->Merge Cells B. Table ->Formula C. Table ->Insert D. Table -> Sort...
  Câu 15: 11. Trong hãû soaûn thaío vàn baín MicroSoft Word, biãøu tæåüng naìo dæåïi âáy cho pheïp in mäüt vàn baín báút kyì :
  A. B. C. D. 
  Câu 16: Trong hãû soaûn thaío vàn baín MicroSoft Word, âãø taûo chæî caïi låïn åí âáöu cáu thç ta thæûc hiãûn lãûnh naìo sau âáy?
  A. Format ->Font B. Format -> Drop Cap C. Format ->Paragraph D. Format ->Columns
  Câu 17: Trong hãû soaûn thaío vàn baín MicroSoft Word, täø håüp phêm naìo sau âáy âãø måí mäüt vàn baín:
  A. Ctrl + P B. Ctrl + N C. Ctrl + O D. Ctrl + S
  Câu 18: Trong hãû soaûn thaío vàn baín MicroSoft Word, âãø tênh toaïn trong
   
  Gửi ý kiến